توکنمقدار
[node:field_banner_image]
[node:field_image]
[node:field_testimonial_image]
[node:field_testimonial_job]
[node:field_testimonial_name]
[node:field_simplenews_term]
[node:field_portfolio_tags]
[node:field_portfolio_image]
[node:field_tags]
[node:field_team_avata]
[node:field_team_job]
[node:field_team_facebook]
[node:field_team_twitter]
[node:field_team_youtube]
[node:source]
[node:field_banner_url]
[node:body]
[node:created]ش., 09/22/2018 - 08:27
[node:created:raw]1537592277
[node:created:since]7 ماه 2 روز
[node:created:long]شنبه, سپتامبر 22, 2018 - 08:27
[node:created:custom:?]
[node:created:medium]ش., 09/22/2018 - 08:27
[node:created:short]09/22/2018 - 08:27
[node:changed]ش., 09/22/2018 - 08:30
[node:changed:raw]1537592407
[node:changed:since]7 ماه 2 روز
[node:changed:long]شنبه, سپتامبر 22, 2018 - 08:30
[node:changed:custom:?]
[node:changed:medium]ش., 09/22/2018 - 08:30
[node:changed:short]09/22/2018 - 08:30
[node:summary]
[node:language]fa
[node:vid]3
[node:nid]3
[node:title]فرم ثبت نام و استعداديابي دانشجويان ورودي97-98
[node:original]
[node:url]http://its.atu.ac.ir/content/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A97-98
[node:url:brief]its.atu.ac.ir/content/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A97-98
[node:url:absolute]http://its.atu.ac.ir/content/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A97-98
[node:url:relative]/content/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A97-98
[node:url:unaliased]http://its.atu.ac.ir/node/3
[node:url:unaliased:brief]its.atu.ac.ir/node/3
[node:url:unaliased:absolute]http://its.atu.ac.ir/node/3
[node:url:unaliased:relative]/node/3
[node:url:unaliased:args]node, 3
[node:url:unaliased:args:join:?]
[node:url:unaliased:args:last]3
[node:url:unaliased:args:first]node
[node:url:unaliased:args:count]2
[node:url:unaliased:args:join-path]node/3
[node:url:unaliased:args:reversed]3, node
[node:url:unaliased:args:value:?]
[node:url:unaliased:args:keys]0, 1
[node:url:unaliased:path]node/3
[node:url:args]content, فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98
[node:url:args:join:?]
[node:url:args:last]فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98
[node:url:args:first]content
[node:url:args:count]2
[node:url:args:join-path]content/فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98
[node:url:args:reversed]فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98, content
[node:url:args:reversed:join:?]
[node:url:args:reversed:last]content
[node:url:args:reversed:first]فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98
[node:url:args:reversed:count]2
[node:url:args:reversed:join-path]فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98/content
[node:url:args:reversed:value:?]
[node:url:args:reversed:keys]1, 0
[node:url:args:value:?]
[node:url:args:keys]0, 1
[node:url:args:keys:join:?]
[node:url:args:keys:last]1
[node:url:args:keys:first]0
[node:url:args:keys:count]2
[node:url:args:keys:join-path]0/1
[node:url:args:keys:reversed]1, 0
[node:url:args:keys:value:?]
[node:url:path]content/فرم-ثبت-نام-و-استعداديابي-دانشجويان-ورودي97-98
[node:content-type]Webform
[node:content-type:machine-name]webform
[node:content-type:node-count]4
[node:content-type:description]Create a new form or questionnaire accessible to users. Submission results and statistics are recorded and accessible to privileged users.
[node:content-type:name]Webform
[node:content-type:edit-url]http://its.atu.ac.ir/admin/structure/types/manage/webform
[node:author]Anonymous
[node:author:ldap_user_prov_entries]
[node:author:ldap_user_puid_sid]
[node:author:ldap_user_puid_property]
[node:author:name-raw]
[node:author:ldap_user_last_checked]
[node:author:ldap_user_current_dn]
[node:author:ldap_user_puid]
[node:author:ldap_user_ldap_exclude]
[node:author:last-login]هرگز
[node:author:created]هنوز ایجاد نشده
[node:author:created:raw]1555937861
[node:author:created:since]0 ثانیه
[node:author:created:long]دوشنبه, آوریل 22, 2019 - 17:27
[node:author:created:custom:?]
[node:author:created:medium]د., 04/22/2019 - 17:27
[node:author:created:short]04/22/2019 - 17:27
[node:author:picture]
تصویر Anonymous
[node:author:picture:field_file_image_alt_text]
[node:author:picture:download-url]
[node:author:picture:type]
[node:author:picture:field_file_image_title_text]
[node:author:picture:timestamp]
[node:author:picture:size]
[node:author:picture:size-raw]
[node:author:picture:fid]
[node:author:picture:original]
[node:author:picture:owner]
[node:author:picture:path]
[node:author:picture:basename]
[node:author:picture:name]
[node:author:picture:url]
[node:author:picture:mime]
[node:author:picture:extension]
[node:author:uid]هنوز اختصاص داده نشده
[node:author:name]Anonymous
[node:author:url]هنوز اختصاص داده نشده
[node:author:url:brief]its.atu.ac.ir/user/0
[node:author:url:absolute]http://its.atu.ac.ir/user/0
[node:author:url:relative]/user/0
[node:author:url:unaliased]http://its.atu.ac.ir/user/0
[node:author:url:unaliased:brief]its.atu.ac.ir/user/0
[node:author:url:unaliased:absolute]http://its.atu.ac.ir/user/0
[node:author:url:unaliased:relative]/user/0
[node:author:url:unaliased:args]user, 0
[node:author:url:unaliased:path]user/0
[node:author:url:args]user, 0
[node:author:url:args:join:?]
[node:author:url:args:last]0
[node:author:url:args:first]user
[node:author:url:args:count]2
[node:author:url:args:join-path]user/0
[node:author:url:args:reversed]0, user
[node:author:url:args:value:?]
[node:author:url:args:keys]0, 1
[node:author:url:path]user/0
[node:author:roles]کاربر ناشناس
[node:author:roles:join:?]
[node:author:roles:last]کاربر ناشناس
[node:author:roles:first]کاربر ناشناس
[node:author:roles:count]1
[node:author:roles:join-path]کاربر-ناشناس
[node:author:roles:reversed]کاربر ناشناس
[node:author:roles:reversed:join:?]
[node:author:roles:reversed:last]کاربر ناشناس
[node:author:roles:reversed:first]کاربر ناشناس
[node:author:roles:reversed:count]1
[node:author:roles:reversed:join-path]کاربر-ناشناس
[node:author:roles:reversed:value:?]
[node:author:roles:reversed:keys]1
[node:author:roles:value:?]
[node:author:roles:keys]1
[node:author:roles:keys:join:?]
[node:author:roles:keys:last]1
[node:author:roles:keys:first]1
[node:author:roles:keys:count]1
[node:author:roles:keys:join-path]1
[node:author:roles:keys:reversed]1
[node:author:roles:keys:value:?]
[node:author:edit-url]هنوز اختصاص داده نشده
[node:author:mail]
[node:author:original]
[node:edit-url]http://its.atu.ac.ir/node/3/edit
[node:log]