صفحه رسمی دکتر هادي آجيلي

  • دکتر هادي آجيلي
  • دكتري روابط بين الملل
  • گروه آموزشی
  • دانشكده حقوق و علوم سياسي
  • مرتبه علمی: دانشيار
  • ajili@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري روابط بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه امام صادق

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018