صفحه رسمی دکتر حمیدرضا مقامی

  • دکتر حمیدرضا مقامی
  • دكتري تكنولوژي آموزشي
  • گروه آموزشی
  • دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
  • مرتبه علمی: استاديار
  • hmaghami@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري تكنولوژي آموزشي از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد تكنولوژي آموزشي از تهران

مقطع کارشناسی : کارشناسی علوم تربيتي ـ مديريت وبرنامه ريزي آموزشي از تهران

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی ترم جاری


دروس جاری

اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

دروس نیمسال اول 97-96

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018