صفحه رسمی دکتر حمیدرضا مقامی • دکتر حمیدرضا مقامی
 • دكتري تكنولوژي آموزشي
 • گروه آموزشی 6-(8)- تكنولوژي آموزشي
 • دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
 • مرتبه علمی: استاديار
 • hmaghami@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري تكنولوژي آموزشي از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد تكنولوژي آموزشي از تهران

مقطع کارشناسی : کارشناسی علوم تربيتي ـ مديريت وبرنامه ريزي آموزشي از تهران

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

 • ارزيابي ‌نظام هاي‌ كوچك‌ آموزشي‌ (گروه 2212)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي

 • ارزيابي ‌نظام هاي‌ كوچك‌ آموزشي‌ (گروه 2214)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي

 • روش هاي ‌پيشرفته ‌تدريس‌ (گروه 2262)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • روش هاي ‌پيشرفته ‌تدريس‌ (گروه 2266)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

دروس نیمسال اول 97-96

 • مقد‌مات‌ تكنو‌لو‌ژي‌ آموزشي (گروه 2299)|دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي

 • تکنولوژي آموزشي (گروه 2210)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • تکنولوژي آموزشي (گروه 2214)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • طراحي آموزشي (گروه 2216)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • طراحي آموزشي (گروه 2230)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018