صفحه رسمی دکتر ابراهیم نعیمی • دکتر ابراهیم نعیمی
 • دكتري مشاوره
 • گروه آموزشی مشاوره
 • دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
 • مرتبه علمی: استاديار
 • naeimi@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند.

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مشاوره گرايش مشاوره مدرسه از دانشگاه علامه طباطبائي

مقطع کارشناسی : کارشناسی راهنمائي ومشاوره از دانشگاه علامه طباطبائي

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

 • روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره (گروه 2232)| دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره (گروه 2234)| دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • هدايت ‌و ‌مشورت ‌در‌ اسلام (گروه 2260)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • هدايت ‌و ‌مشورت ‌در‌ اسلام (گروه 2264)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • هدايت ‌و ‌مشورت ‌در‌ اسلام (گروه 2266)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • هدايت ‌و ‌مشورت ‌در‌ اسلام (گروه 2274)| دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

دروس نیمسال اول 97-96

 • روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره (گروه 2212)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره (گروه 2214)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي

 • روابط‌ و مناسبات‌ انساني‌ در‌ مدرسه (گروه 2250)|دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • روابط‌ و مناسبات‌ انساني‌ در‌ مدرسه (گروه 2252)|دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي| مقطع كارشناسي ارشد

 • مشاوره با ‌سالمندان (گروه 2250)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي ارشد

 • مشاوره با ‌سالمندان (گروه 2252)|دانشکده نامشخص| مقطع كارشناسي ارشد

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018