صفحه رسمی دکتر محمد ستاری فر • دکتر محمد ستاری فر
 • دكتري علوم اقتصادي
 • گروه آموزشی برنامه ريزي و توسعه اقتصادي
 • دانشكده اقتصاد
 • مرتبه علمی: دانشيار
 • satarifar@atu.ac.ir

بیوگرافی


این بخش توسط خود استادان گرامی تکمیل می گردد و می توانند به صورت مختصر درباره خود اطلاعات ثبت نمایند

اطلاعات تحصیلی


مقطع دكتري : دكتري علوم اقتصادي از دانشگاه تهران

مقطع کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد اقتصاد درجه ma از دانشگاه ايلي نوي غربي آمريكا

مقطع کارشناسی : کارشناسی اقتصاد از دانشگاه ملي

علایق پژوهشی


اطلاعات آموزشی گذشته


دروس نیمسال دوم 97-96

 • اقتصاد ايران (گروه 251)| دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌توسعه (گروه 252)| دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌محيط ‌زيست‌ (1) (گروه 251)| دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌محيط ‌زيست‌ (1) (گروه 252)| دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

دروس نیمسال اول 97-96

 • اقتصاد ‌توسعه (گروه 251)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌محيط ‌زيست‌ (2) (گروه 251)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

 • اقتصاد ‌محيط ‌زيست‌ (2) (گروه 252)|دانشکده اقتصاد| مقطع كارشناسي ارشد

Designed by © Information and Communication Technology Allameh Tabataba'i University - Software & Data ICT - 2018